Prinsipper og filosofi

Læringsstrategier er en satsing i fylkeskommunen og Jåttå vgs vil fokusere på dette. Det finnes flere modeller for å gjøre dette systematisk, og vi har valgt å bygge på prinsipper og filosofi til CRISS prosjektet (CReating Independence through Student-owned Stategies)
Det forankres i et sosialkonstruktivistisk læringssyn der
 • læring skjer i eleven
 • det er en forutsetning at eleven er aktiv
 • ny kunnskap må forankres i det eleven kan fra før
 • læring skjer i samspill med andre

Målet er metakognisjon i den enkelte, både lærer og elev.
 • eleven skal reflektere rundt sin egen tenking og læring
 • eleven skal vite OM han forstår, og vite HVA han skal gjøre om han IKKE forstår.
 • læreren skal reflektere rundt sin egen undervisning

CRISS er
 • mellomledd mellom teoriene og praksis i klasserommet
 • systematisk og struturert arbeid med å forbrede læring hos elevene
 • verktøykasse for lærerne


Forfatterens håndtverk

Vi kan gjerne bli enda bedre til å bruke de mulighetene som ligger i lærebokens oppbygning og pedagogiske apparat. Enhver forfatter har en struktur på fagstoffet og bruker virkemidler for å hjelpe leseren til å forstå denne. Det er viktig å gjøre elever oppmerksomme på en slik struktur da ikke alle er vant med dette fra før, spesielt ikke svake lesere. Tekster som er godt skrevet og som har en pedagogisk god layout gir mer effektiv læring.


Bakgrunnskunnskap

Alle tolker opplevelser ut fra egne erfaringer og hver enkel konstruerer sin egen kunnskap. For å lære og for å forstå, er det viktig at vi trekker fram de kunnskapene vi har før vi begynner på jobbe med et nytt emne. Det er slik at hjernen jobber lettere og bedre dersom den har ”gammel” kunnskap der den kan koble på ny. Før vi begynner å jobbe med et emne vil det derfor være viktig å forsøke å gjenkalle det vi har sett, hørt eller lært om emnet fra før. Her snakker vi ikke nødvendigvis om å finne fagkunnskap, men gjerne erfaringer man har gjort eller tanker man en gang har tenkt. Hensikten er å få hjernen inn på rett spor. Vi kan gjøre dette på flere måter.

Mål

Å sette sette klare mål for å lese å lytte har innflytelse på hva en husker. Det er derfor viktig at eleven alltid har et klart definert mål for hva som skal læres. Å lese med en bestemt hensikt påvirker forståelsen positivt.

"A student who is looking for nothing in a reading assignment usually finds it"

Aktiv læring

Læring skjer nå elevene er aktive i forhold til lærestoffet ved å
 • skrive
 • diskutere
 • overføre til egen (internalisert) kunnskap gjennom å bruke organiseringsverktøy

Forklaring og modellering

Ved innføring av nye strategier er både lærerns forklaring og modellering en nødvendighet.
Trinn 1 er:
 • Forklaring av strategien og hvorfor denne brukes
Trinn 2
 • Demonstrasjon og diskusjon av strategien, der elevene tenker høyt og reflekterer over metoden

Når elevene blir kjent med ulike strategier er målet å overføre ansvar til elevene gjennom
 • veiledning
 • tilbakemelding
 • elven får eierskap til stategiene

Undervisning for forståelse

All undervisning har som mål at eleven oppnår forståelse. Det er da viktig å
 • velge fagstoff av betydning
 • hjelpe elevene å øke sin kunnskap utover de de allerede vet
 • forvente at elevene gjennomfører aktiviteter som krever refleksjon med det nye de har lært.

Digital learners

Denne videoen setter begrepet "Digital learners" i perspektiv, selv om den er amerikansk. Våre elever er det vi kaller digital natives eller på norsk digitalt innfødte (Mark Prensky). De er vant med å bruke nett til sosiale aktiviteter, informasjonssøk osv, men får i for liten grad bruke den kunnskapen de besitter om digitale medier i skolen. Vi vil her komme med eksempler på flere læringsstrategier som både tar i bruk digitale ferdigheter og noen som vi vel kan kalle mer analoge. Variasjon er nok et nøkkelord. Se videoen og bli inspirert. Kilde


Digital_Blooms.JPG Digital Blooms. Kilde