Videreføring av videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT for lærere våren 2010


Bakgrunn
Rogaland fylkeskommune har stor fokus på bruk av IKT i opplæringen, deriblant heving av den digitale kompetansen til lærere i videregående skole. Høsten 2009 er 161 lærere allerede i gang med videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT i modul 1 eller modul 4, se vedlagte brosjyre som også er sendt ut tidligere. Denne satsingen videreføres våren 2010.


Om tilbudene og vår målsetning
Våren 2010 vil vi prioritere videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT i form av modul 2 og modul 3, se brosjyre.
Vi vet ennå ikke hva vi får av statlige kompetansemidler for 2010. Når vi vet dette vil vi komme tilbake med mer informasjon om formen på en eventuell etterutdanning i 2010.

Målsetningen er å få i gang også videreutdanning innen de mest populære modulene høsten 2010, men dette avhenger av kompetansemidlene som kommer for 2010.

Videreutdanning innen pedagogisk bruk av IKT

Videreutdanningen består denne våren av to moduler, modul 2 og modul 3, à 15 studiepoeng. Både nye lærere, og lærere som vil bygge videre på høstens moduler kan søke på en av modulene. Alt av fagstoff legges inn i læringsplattformen it’s learning (UiS sin installasjon) og oppfølging og veiledning vil gjøres via denne plattformen. Studiet er nettbasert, noe som betyr at man har mulighet til å studere når og hvor man ønsker det. Man trenger kun tilgang til Internett. For de som ønsker det vil det settes opp 3-4 samlinger per modul.

Modulene som settes opp er:
(se også brosjyre som er sendt ut tidligere)


Modul 2 - Den digitale skolen (Oppstart februar 2010- Avsluttes juni 2010)
Målet med modulen er at studentene skal skaffe seg oversikt over elever i videregående skole sin bruk av IKT og Internett. Gjennom kjennskap til elevenes medievaner, skal studentene få innblikk i relevant lovverk og oversikt over temaer som kildekritikk, nettetikk og jus.


Modul 3- Vurdering og dokumentasjon (Oppstart februar 2010- Avsluttes juni 2010)
Målet med modulen er at studentene skal skaffe seg oversikt over ulike former for vurdering og dokumentasjon av elevers læring, samt bruk av digitale verktøy i kommunikasjon.

Eksamen/vurdering

Avsluttende vurdering består av obligatoriske oppgaver løst via nett i løpet av semesteret, og en hjemmeeksamen der alle hjelpemidler er tillat. Alle oppgaver inkludert eksamen leveres via nett. Tradisjonell skoleeksamen arrangeres ikke.

Opptakskrav

Opptakskravet er masterutdanning, bachelorutdanning eller tilsvarende som gir undervisningskompetanse i den videregående skolen.

Hvordan delta?

Meld din interesse til rektor, se søknadsskjema.
Rektor gir en begrunnelse for hver søker og rektor må prioritere ved flere søkere fra samme skole. Søknadsfristen er mandag 21. desember 2009.

Arbeidsmengde

Det forutsettes at deltakerne kan utføre sin ordinære jobb ved siden av studiet. Første samling er en dagssamling i februar, mens de andre samlingene er lagt til ettermiddag/kveld. Samlingene er ikke obligatoriske, men det er ønskelig at man møter opp.

Økonomi

Rogaland fylkeskommune betaler for studieplassen. Skolen dekker utgifter til faglitteratur
( ca. kr. 1500,- per modul) og reisekostnader til samlingene.

Med hilsen
Seksjon for opplæring i skole


Joar Loland


Torill Evy Thune
rådgiverSØKNADSSKJEMA for videreutdanning, våren 2010


Soeknadsskjema Ikt Etter Videre Utd

Brosjyre

UISNYWEBRFKVIDUTDANNING-1